Vedtekter

Vedtatt av generalforsamlingen i Marthas Have Huseierforening 12. oktober 1981, med endringsvedtak 25. oktober 1982, 17. november 1993 og 15. februar 1999. Ny §10 vedtatt på generalforsamling 24. april 2024, se under.

§1 Samtlige eiere av bolig utgått av gnr. 30 bnr. 2 har rett og plikt til medlemskap i huseierforeningen.

§2 Huseierforeningen ledes av et styre på fire medlemmer og en varamann, som alle velges av generalforsamlingen. Begge sider av Mærradalsbekken skal være representert. Valgbare er huseiere og deres husstandsmedlemmer over 18 år. Funksjonstiden er to år, med to styremedlemmer på valg årlig. Styret konstituerer seg selv og velger formann og sekretær.

§3 Styret forbereder ordinær generalforsamling og kommer med forslag til arbeidsplan.

§4 Det skal velges en revisor blant medlemmene. Funksjonstiden er et år.

§5 Generalforsamlingen avholdes normalt en gang pr. år innen utløpet av oktober måned. Ekstraordinær generalforsamling kan avholdes dersom formannen, to styremedlemmer, eller fem medlemmer krever det. Innkalling til generalforsamling skjer med minst åtte dagers varsel.

§6 Generalforsamlingen vedtar budsjett og retningslinjer for styrets virksomhet på grunnlag av styrets forslag eller forslag som er fremmet på annen godkjent måte.

§7 Endringer i huseierforeningens vedtekter krever 2/3 flertall av de fremmøtte stemmeberettigede. Andre vedtak avgjøres ved vanlig flertall. Medlemmer har anledning til å stemme ved skriftlig fullmakt til et annet medlem når samtlige huseiere er kjent med saken på forhånd slik reglene for innkalling til generalforsamling beskriver. Hver huseierenhet disponerer en stemme, men alle husstandsmedlemmer har adgang til og talerett ved generalforsamlingen.

§8 Nødvendige utgifter til vedlikehold, reparasjon og utbedringer av fellesarealer (som for eksempel garasjeanlegg, atkomstveier, lekeplasser o.l.), eller ting som er tilknyttet fellesarealer, fordeles likt på hver huseierenhet. Det samme gjelder driftsutgifter tilknyttet fellesarealene. Andre kostnader skal utlignes på eierne etter nytten.

Utgifter til foreningens drift skal fordeles likt på hver huseierenhet.

Styret sørger for at sameiets regnskaper blir ført på en hensiktsmessig måte.

§9 Fremleie av huseierenheter er huseierforeningen uvedkommende under forutsetning av at huseieren er forpliktet mht. de fellesutgifter og den dugnadsinnsats som forutsettes satt inn etter styre­ og generalforsamlingsvedtak.

§10  Det skal ikke brukes vanlig stikkontakt til å lade elbil i garasjen. Ta kontakt med styret for å få kontaktinformasjon til vår ladeoperatør og installatør av ladebokser.